جدیدترین نظرسنجی انتخابات رژیم صهیونیستی

بر اساس جدیترین نظرسنجی صورت گرفته در سرزمین‌های اشغالی، در صورت برگزاری انتخابات کنست، حزب لیکود 29 کرسی، حزب یش عتید 18 کرسی، حزب امید جدید 14 کرسی، حزب یمینا 13 کرسی، فهرست مشترک 9 کرسی، شاس 8 کرسی، حزب اسرائیل خانه ما و حزب تورا جودائیسم متحد هر کدام 7 کرسی، حزب کارگر 6 کرسی، حزب صهیونیست مذهبی 5 کرسی و حزب مرتز 4 کرسی به دست می‌آورند.

♦️ جدیدترین نظرسنجی انتخابات رژیم صهیونیستی

🔹 بر اساس جدیترین نظرسنجی صورت گرفته در سرزمین‌های اشغالی، در صورت برگزاری انتخابات کنست، حزب لیکود ۲۹ کرسی، حزب یش عتید ۱۸ کرسی، حزب امید جدید ۱۴ کرسی، حزب یمینا ۱۳ کرسی، فهرست مشترک ۹ کرسی، شاس ۸ کرسی، حزب اسرائیل خانه ما و حزب تورا جودائیسم متحد هر کدام ۷ کرسی، حزب کارگر ۶ کرسی، حزب صهیونیست مذهبی ۵ کرسی و حزب مرتز ۴ کرسی به دست می‌آورند.

🔹 بر این اساس حزب آبی‌وسفید به رهبری بنی گانتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به حد نصاب ۳/۲۵ درصد آرا برای تصاحب کرسی در کنست دست پیدا نمی‌کند. بدین ترتیب انتظار می‌رود رقابت نزدیکی میان احزاب مختلف در سرزمین‌های اشغالی ایجاد شود.

🔹 انتخابات کنست این رژیم سوم فروردین برگزار خواهد شد.

منبع

(https://www.jpost.com/breaking-news/poll-62-percent-of-left-wants-arabs-in-government-659004)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه