رهبری کودتا در مالی، به عنوان رییس‌جمهور معرفی شد

دادگاه قانون اساسی مالی، سرهنگ آسیمی گوستا، رهبر کودتای نظامی این کشور را به عنوان رئیس موقت منصوب کرد. او کودتای اوت گذشته را رهبری کرد که باعث عزل رئیس جمهور منتخب ابراهیم بوباکار کیتا شد.

♦️ رهبری کودتا در مالی، به عنوان رییس‌جمهور معرفی شد

🔹 دادگاه قانون اساسی مالی، سرهنگ آسیمی گوستا، رهبر کودتای نظامی این کشور را به عنوان رئیس موقت منصوب کرد. او کودتای اوت گذشته را رهبری کرد که باعث عزل رئیس جمهور منتخب ابراهیم بوباکار کیتا شد.

🔹 پس از آن، طی کودتای دیگری روز دوشنبه، دو نفری که وظیفه داشتند کشور را به سمت حکومت غیرنظامی برگردانند، رئیس‌جمهور موقت بح‌نداو و نخست وزیر موکار اوآن، توسط سربازان بازداشت شدند.

منبع

https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-57290761

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه