افزایش اعتماد به اخبار در دوران کرونا

موسسه مطالعات روزنامه‌نگاری رویترز، که در سال‌های گذشته به صورت پیوسته به مطالعه میزان اعتماد به اخبار در کشورهای مختلف پرداخته است در جدیدترین گزارش خود بیان کرده است که در اغلب کشورهای مورد مطالعه، اعتماد به این خبرها که در سالهای قبل از 2020 روندی نزولی را طی می‌کرد از اوایل این سال به بعد و همزمان با شیوع کرونا افزایش یافته است.

♦️ افزایش اعتماد به اخبار در دوران کرونا

🔹 موسسه مطالعات روزنامه‌نگاری رویترز، که در سال‌های گذشته به صورت پیوسته به مطالعه میزان اعتماد به اخبار در کشورهای مختلف پرداخته است در جدیدترین گزارش خود بیان کرده است که در اغلب کشورهای مورد مطالعه، اعتماد به این خبرها که در سالهای قبل از ۲۰۲۰ روندی نزولی را طی می‌کرد از اوایل این سال به بعد و همزمان با شیوع کرونا افزایش یافته است.

🔹 دلیل مشخصی برای این موضوع عنوان نشده است اما نویسندگان گزارش معتقدند همه‌گیری کرونا اهمیت اطلاعات دقیق و قابل اعتماد را نشان داده است و در این دوره، اخبار بی‌پرده، درست و بر پایه واقعیت به نظر رسیده‌اند.

🔹 البته آمریکا در میان کشورهای مورد مطالعه استثنا است. میزان اعتماد به اخبار در دوران کرونا تفاوت چندان نکرده است. تنها ۲۹ درصد از آمریکایی‌ها گفته‌اند که به «بیشتر اخبار در اغلب اوقات» اعتماد دارند که کمترین میزان در میان ۴۶ کشور بررسی شده است.

منبع

https://www.economist.com/graphic-detail/2021/06/28/trust-in-the-media-has-increased-in-the-past-year

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه