آیا حملات هوایی آمریکا به مجوز کنگره نیاز دارد؟

🔹 برخی کارشناسان حقوقی معتقدند حملات هوایی آمریکا به گروه‌های مقاومت، اگر به صورت متوالی ادامه یابد، نیازمند کسب مجوز از کنگره است و نمی‌توان آن را تحت اصل دوم قانون اساسی مبنی بر اختیارات رییس‌جمهور در خصوص دفاع از شهروندان، توجیه کرد.

♦️ آیا حملات هوایی آمریکا به مجوز کنگره نیاز دارد؟

🔹 برخی کارشناسان حقوقی معتقدند حملات هوایی آمریکا به گروه‌های مقاومت، اگر به صورت متوالی ادامه یابد، نیازمند کسب مجوز از کنگره است و نمی‌توان آن را تحت اصل دوم قانون اساسی مبنی بر اختیارات رییس‌جمهور در خصوص دفاع از شهروندان، توجیه کرد.

🔹 این در حالی است که دموکرات‌ها پیش از این نیز مخالفت خود را با تداوم قانون مصوب ۲۰۰۲ مبنی بر حمله آمریکا به نیروهای مخالف مسلح در عراق، ابراز کرده‌اند. بنابراین در توجیه این حملات با این مصوبه نیز دچار تناقض هستند.

منبع

https://www.defenseone.com/policy/2021/06/air-strikes-renew-battle-over-war-authorizations/176928/

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه