افغانستان به سوی دولت گذار

🔹 وزیر کشور افغانستان گفته است انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از دولت فعلی به دولتی انتقالی انجام خواهد شد. این سخنان همزمان با رسیدن نیروهای طالبان به کابل و آغاز گفتگوها برای انتقال قدرت صورت می‌گیرد.

♦️ افغانستان به سوی دولت گذار

 

🔹 وزیر کشور افغانستان گفته است انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از دولت فعلی به دولتی انتقالی انجام خواهد شد. این سخنان همزمان با رسیدن نیروهای طالبان به کابل و آغاز گفتگوها برای انتقال قدرت صورت می‌گیرد.

 

🔹 عبدالستار میرزکوال وزیر کشور اضافه کرده است که مردم افغانستان نباید نگران باشند، حمله‌ای به شهر صورت نخواهد گرفت و انتقال قدرت مسالمت‌آمیز خواهد بود.

 

منبع

 

https://www.aljazeera.com/news/2021/8/15/taliban-continues-advances-captures-key-city-of-jalalabad

 

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

 

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه