ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ فرصت‌ها و چالش‌هاایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

بررسی منافع بازیگران در مذاکرات چهارجانبه صلح افغانستان

رویکرد روسیه به طالبان و داعش در افغانستان

بررسی و تحلیل روابط پاکستان- رژیم صهیونیستی

ارزیابی حضور و نفوذ داعش در پاکستان

متغیرهای تاثیرگذار در همراهی افغانستان با عربستان علیه یمن