ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ فرصت‌ها و چالش‌هاایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

d50ace0c29db9ed14b87bbbc3592d4ac XL - بررسی منافع بازیگران در مذاکرات چهارجانبه صلح افغانستان

بررسی منافع بازیگران در مذاکرات چهارجانبه صلح افغانستان

a868dc64f170dbf0996ef66cc77d4331 XL - رویکرد روسیه به طالبان و داعش در افغانستان

رویکرد روسیه به طالبان و داعش در افغانستان

aea5c600812e38ee4c4961dac8d03147 XL - بررسی و تحلیل روابط پاکستان- رژیم صهیونیستی

بررسی و تحلیل روابط پاکستان- رژیم صهیونیستی

3102e507c3049db2daf135e36367dea6 XL - ارزیابی حضور و نفوذ داعش در پاکستان

ارزیابی حضور و نفوذ داعش در پاکستان

3ff2a64fd14a6a6d971315fb7b8085ec XL - متغیرهای تاثیرگذار در همراهی افغانستان با عربستان علیه یمن

متغیرهای تاثیرگذار در همراهی افغانستان با عربستان علیه یمن