گام‏های سعودی‏ ها برای عراق پس از داعش

نقش دولت ها در گسترش افراطی‌گری

امکان‏‌سنجی موفقیت و یا شکست اقدام نظامیِ روسیه در سوریه

پیامدهای امنیتی فساد اداری و اقتصادی در عراق

بازخوانی نقش نیروهای مردمی عراق و فتوای مرجعیت شیعه