افغانستان در سال ۱۴۰۰؛ رویدادها و روندها

نوشتار حاضر درصدد تبیین و تحلیل مهم‌ترین رویدادهای داخلی و خارجی افغانستان در سال 1400 و ارائه دورنمایی از اوضاع این کشور در سال آینده است.

اشتراکات و اختلافات همسایگان افغانستان درباره آینده این کشور

این یادداشت با توجه به دو نشست مسکو و تهران درباره افغانستان، به بررسی مواضع همسایگان افغانستان درباره آینده سیاسی این کشور پرداخته است.

آینده افغانستان با تأکید بر نقش شبکه حقانی

این مقاله درصدد ارزیابی پیشینه و جایگاه فعلی شبکه حقانی در اتحاد با طالبان است. در ادامه سناریوهای آتی حکومت افغانستان معطوف به نفوذ این شبکه و تبعات آن برای ایران بررسی خواهد شد.

1 2 3 10