سومین نشست دوحه؛ ملاقات طالبان و جامعه جهانی در نیمه راه

رویه سازمان ملل در سومین نشست دوحه مبنی بر پذیرش طالبان به عنوان تنها نماینده افغانستان نه یک چرخش ناگهانی، که در حقیقت برآیندی از مواضع قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای محسوب می‌شود.

یک عملیات و چند پرسش

اگرچه دوران رهبری الظواهری به‌ویژه پس از تشکیل هیئت تحریرالشام و افول قدرت القاعده در سوریه را دوران ضعف این سازمان می‌دانند، اما به نظر می‌رسد پایان الظواهری به معنای پایان تفکر سلفی جهادی نیست.

افغانستان در سال ۱۴۰۰؛ رویدادها و روندها

نوشتار حاضر درصدد تبیین و تحلیل مهم‌ترین رویدادهای داخلی و خارجی افغانستان در سال 1400 و ارائه دورنمایی از اوضاع این کشور در سال آینده است.

1 2 3 11