اختلافات مذهبی در سوريه و راه‌های برون‌رفت

برای پی بردن به ماهيت ناآراميهای سوريه بايد عوامل بيرونی و درونی را با هم تحليل كرد. اينكه چگونه كشوری كه نظامش محور مقاومت در منطقه است و يكی از اصلی‌ترين دشمنان آمريكا و اسرائيل در خاورميانه محسوب می‌شود، دچار ناآرامی‌هايی می‌شود كه در كشورهای وابسته به جريان استكبار و صهيونيسم رخ داده، نيازمند كالبدشكافی دقيق‌تری است.

1 48 49 50