تأثیر جنگ اوکراین بر سیاست خارجی چین

نبرد اوکراین، فراتر از یک جنگ دوجانبه، تأثیراتی جدی بر رقابت‌های قدرت‌های جهانی دارد. از این منظر، این یادداشت سعی دارد تأثیرات این منازعه بر سیاست خارجی چین را در چند محور ارزیابی نماید.

عملیاتی‌سازی پیمان کوآد

مرکز امنیت نوین آمریکا در گزارش مبسوطی به بررسی چگونگی تقویت و پیاده‌سازی پیمان چهارجانبه کوآد میان آمریکا، هند، ژاپن و استرالیا پرداخته است.

تروریسم در آسیا-اقیانوسیه

در این مقاله به بررسی حملات تروریستی انجام شده در منطقه آسیا-اقیانوسیه در طی سال‌های 2019 تا 2020  پرداخته شده و نهایتاً تحلیلی کلی از وضعیت تروریسم در  این منطقه و آینده آن به عمل آمده است.

سیاست خارجی چین در سال 1400، رویدادها و روندها

این مقاله به طور مختصر به ارزیابی مهم‌ترین روندها و رویدادهای چین در سال گذشته پرداخته و چشم‌انداز کوتاه‌مدت آینده را بررسی کرده است.

1 2 3 11