آرایش و زمینه‌های همگرایی ائتلاف‌های پارلمانی عراق

شرایط مبهم سیاسی در عراق پس از برگزاری انتخابات و مطالبه‌ی عمومی مردمی در زمینه‌ی خدمات رسانی احزاب را برای تسریع در روند تشکیل دولت جدید تحریک کرده‌است، مقاله‌ی پیش رو علل همگرایی گروه‌ها و ائتلاف‌های پارلمانی را بررسی کرده‌است.