تداوم حضور نظامیان آمریکا در عراق؛ اهداف و روش‌های مواجهه

ممکن است برخی جریانات سیاسی سازش‌کار در داخل عراق مایل به تداوم حضور آمریکا در عراق باشند، اما با توجه به فضای ضد آمریکایی در عراق و منطقه، تاکنون اظهار نظر صریحی از سوی آنان دیده نشده است.

تداوم حضور نظامیان آمریکا در عراق؛ اهداف و روش‌های مواجهه

ممکن است برخی جریانات سیاسی سازش‌کار در داخل عراق مایل به تداوم حضور آمریکا در عراق باشند، اما با توجه به فضای ضد آمریکایی در عراق و منطقه، تاکنون اظهار نظر صریحی از سوی آنان دیده نشده است.