اعتراضات بغداد؛ انگیخته غیرمشترک/کنش مشترک

روز گذشته، شهرهای مختلف عراق ازجمله بغداد، بصره، نجف، ناصریه و ... شاهد برگزاری تظاهرات اعتراض‌آمیز نسبت به معضلات اقتصادی ازجمله بیکاری و نبود خدمات عمومی بود.

1 2 3