کویت و میانجی‌گری در مسائل منطقه‌ای

کویت به عنوان یکی از کشورهای منطقه‌ی غرب آسیا سعی داشته است تا در بحران‌های پنج سال گذشته نقش میانجی را در مناقشات مختلف بازی کند. ما در این مقاله سعی داریم تا این نقش را مورد ارزیابی قرار دهیم.