محمد بن سلمان و مهار مخالفان داخلی

انتخاب محمد بن سلمان به ولیعهدی ، مخالفت‌هایی را در پی‌داشت. شناخت رفتار بن سلمان بامخالفانش بخش مهمی از شناخت سیاست داخلی عربستان است. از این منظر ما در این نوشتار به بررسی سیاست مهار مخالفان توسط بن سلمان می پردازیم.