برنامه موشکی ایران در سال 1398، روندها و رویدادها

مهم‌ترین بُعد بازدارندگی نظامی و برنامه دفاعی ایران، توان موشکی است که با خروج آمریکا از برجام، فشارهای غرب بر آن نیز افزایش یافت. این یادداشت به سیر تحولات این برنامه در سال 1398 می‌پردازد.