تأثیر قدرت‌یابی بن سلمان بر معادلات یمن و بازی با مهره «خالد بحاح»

استفاده از گزینه‌ی خالد بحاح شاید تأمین کننده‌ی منافع و اهداف امارات متحده‌ی عربی باشد اما بر اساس محاسبه‌ی هزینه و فایده در سنجه‌ی سیاست خارجی عربستان، به روی کار آوردن خالد بحاح و کنار گذاشتن کامل عبد ربه منصور هادی به نوعی شکست برای عربستان و پیروزی برای انصارالله محسوب می‌شود.