«ارزیابی سیاست خارجی تولیدکنندگان نفت پس از بحران کرونا»

بحران کرونا تمام ارزیابی‌های بازار نفت را تغییر داد. در این شرایط به نظر می‌رسد که با وجود رقابت همیشگی، تولیدکنندگان نفت بر سر کنترل عرضه به توافق برسند.

آمریکا و چین؛ بررسی دو الگوی حکمرانی در عصر کرونا

یکی از عمیق‌ترین حوزه‌هایی که با شیوع کرونا مورد پرسش قرار گرفت شیوه حکمرانی در کشورهای مختلف است. اکنون همه کشورها با بحران اقتصادی مواجه شده اند. تفاوت اصلی این کشورها ورای ایدئولوژی‌های سیاسی شیوه حکمرانی آن‌ها است.