ایران کدام اندیشکده آمریکایی را تحریم کرد؟ / بخش دوم

بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها تمرکز ویژه‌ای بر روی ایران داشته و در تحلیل‌های خود دولت آمریکا را به حفظ سیاست فشار حداکثری فرامی‌خواند. آشنایی با این اندیشکده، می‌تواند در درک جامع‌تر از سیاست‌های دولت فعلی آمریکا ضروری باشد.

ایران کدام اندیشکده آمریکایی را تحریم کرد؟ / بخش نخست

بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها اندیشکده‌ای نئومحافظه‌کار شناخته می‌شود که پس از حادثۀ 11 سپتامبر بنیان نهاده شد و هدف خود را مبارزه با اسلام‌گرایی نظامی و ایدئولوژی‌های محرک تروریسم معرفی کرد.