چپ‌گرایان در حزب دموکرات آمریکا و دلالت‌ها برای ایران

دیدگاه‌های چپ‌گرایان در جناح موسوم به «پیشرو»ی حزب دموکرات که سندرز نماد آن محسوب می‌شود و تاثیر این دیدگاه‌ها در تعاملات آتی ایران و آمریکا شایسته بررسی است.

انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا؛ روند و چشم‌انداز

جو بایدن و برنی سندرز هر کدام به عنوان نامزد حزب دموکرات‌ انتخاب شوند راه دشواری جهت پیروزی بر دونالد ترامپ پیش‌رو خواهند داشت.

کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری حزب دموکرات آمریکا؛ ارزیابی‌ کلی و چشم‌انداز

در کشاکش رقابت نامزدهای ریاست‌جمهوری حزب دموکرات آمریکا، بحث‌ها پیرامون شکاف‌های داخلی حزب از یک‌سو و دوقطبی شدن جامعۀ آمریکا با حضور دونالد ترامپ از سوی دیگر بالا گرفته است.

آیا حزب دموکرات  آمریکا به سمت رادیکال شدن پیش می‌رود؟

در سال‌های اخیر گرایش‌هایی در حزب دموکرات آمریکا ظهور کرده است که به طور قابل توجهی با جریان اصلی این حزب که به طور مشخص خانوادۀ کلینتون آن را نمایندگی می‌کرد، تفاوت‌های اساسی دارد. برنی سندرز را می‌توان نمایندۀ شاخص این جریان در حال قدرتمندشدن دانست که در سال 2016 هیلاری کلینتون را با چالش جدی در درون حزب مواجه ساخت.

1 2