ناامنی در مرز ایران و پاکستان؛ علل و راهکارها

چندی است که گروه‌های نظامی مستقر در پاکستان نیروهای امنیتی ایران را هدف می‌گیرند. بدون توجه به این مسئله که امنیت و تمامیت ارضی هر کشوری در ارتباط مستقیم با روابط دوستانه با همسایگانش است؛ بنابراین برقراری روابط امنیت‌طلبانه نیازمند راهکارهایی است که در این مقاله بدان می‌پردازیم.