راهبردهای آمریکا در راستای تجزیه لیبی

راهبرد عمل‌گرایانه آمریکا در قبال بحران لیبی از سال 2011 به صور مختلفی چون حمایت از مخالفان، تهاجم نظامی علیه مواضع قذافی در چارچوب مداخله بشردوستانه و .... در نوسان است. این تغییر رویکرد نشانه‌هایی از نوع درک مقامات جدید این کشور در قبال تحولات لیبی و بیش از هر چیز فقدان وجود ابزارهای لازم در سیاست خارجی واشنگتن برای شکل‌دهی به این تحولات را در خود دارد.