مطلوبیت‌های ایران پس از رفع تحریم تسلیحاتی

رفع تحریم تسلیحاتی آغازگر فصل نوین برتری نظامی ایران در منطقه خواهد بود و بازدارندگی دفاعی به‌مراتب بالاتری را برای ایران رقم خواهد زد.