تصفیه حساب در درون جنبش فتح

تصفیه حساب در درون جنبش فتح

در ماه های اخیر کشورهای «گروه چهار جانبه عرب» (عربستان سعودی، مصر، اردن و امارات متحده عربی) فشار بی سابقه ای بر عباس وارد کردند تا با توجه به این که سازش با حماس، که نوار غزه را کنترل می کند، بسیار نامعلوم است، سازش در درون جنبش فتح را فراهم آورد. اما این دخالت رهبر قدیمی فلسطین را خشمگین ساخته است. او در پس افزایش رویارویی ها در اردوگاه های پناهندگان با نیروهای امنیتی، دحلان مسلح را می بیند.