پشت پرده طرحِ دور زدن تنگه هرمز از طریق بندر فجیره

پشت پرده طرحِ دور زدن تنگه هرمز از طریق بندر فجیره

تصویر تحلیل‌های کوتاه

تلاش امارت برای دور زدن تنگه هرمز