ثبات هژمونیک و مناقشه قدرت‌ها در دریای جنوبی

در حالی که دولت ترامپ بنا بر سیاست «اول آمریکا» با رویکردی یکجانبه گرایانه تمامی قواعد بین المللی را به سخره گرفته است و نسبت به تعهدات بین المللی آمریکا بی توجهی می‌کند اما در مواجهه با چین در منطقه شرق آسیا از لزوم پایبندی پکن به قواعد بین المللی سخن می‌گوید