اختلاف در جریان‌های عراقی؛ بازگشت به نقطه صفر؟

با بروز شکاف در مهم‌ترین ائتلاف‌ اهل سنت پارلمان عراق و وقوع تنش‌های فزاینده در جریان صدر، نفس‌های ائتلاف‌ جریان‌های سیاسی عراقی به شماره افتاده است. آیا این رویدادها مقدمه‌ای برای بازگشت به نقطه صفر است؟