چرا عمار حکیم از مجلس اعلای اسلامی عراق جدا شد؟

جوان‌گرایی مهم‌ترین دلیل اختلاف‌نظر حکیم با دیگر اعضای باسابقه‌ی مجلس اعلا ذکر شده است. اما به نظر می‌رسد این امر بیشتر از آن‌که واقعی باشد، نشانه‌ای از سیاست‌ورزی جدید حکیم است؛ او در پی گستراندن چتر خود در عراق است.