واکنش ایالات متحده نسبت به بحران اوکراین؛ نخواستن یا نتوانستن؟

اگر بعد ثابت سیاست خارجی ایالات متحده در عدم ورود اولیه به جنگ، ناشی از عدم وجود اراده و «نخواستن» باشد، بُعد دوم مربوط به عدم وجود توان و «نتوانستن» است.

فروپاشی لبنان و خطر شعله‌ور شدن جنگ منطقه‌ای

"لبنان که چندی پیش به دوزخ فرو افتاده بود، اکنون به طبقه پایین‌تری از آن تنزل کرده است. این تحول، یک رخداد تصادفی نیست، بلکه یک سال پیش از زبان میشل عون، رئیس جمهوری لبنان اعلام شده بود؛ زمانی که از وی پرسیده شد، اگر حکومت تشکیل نشود، لبنان به کجا خواهد رفت؟ وی به سرعت پاسخ داد که به دوزخ خواهد رفت."

1 2 3 13