بررسی فیلم گلاب از منظر جنگ رسانه‌ای

فیلم گلاب در مقام حمایت از جریان سیاسی 88، ایرانی‌ها را شرور جلوه داده و چهره‌های امنیتی و سیاسی کشور را متوحش نشان می‌دهد در این مقاله، فیلم گلاب، از منظر جنگ رسانه‌ای واکاوی می‌شود که نقطه‌ی اصلی فیلم، بر محور هدفمند کردنِ سیستم براندازی به بهانه وقایع انتخاباتی سال 88 است.