نقشه راه مؤسسه رَند برای مذاکره با کره شمالی

تداوم بحران تسلیحات هسته‌ای کره شمالی در دولت‌های گوناگون آمریکا، آن را به مسأله‌ای بغرنج بدل ساخته است. مؤسسه رَند تلاش کرده راهی برای حل این بحران نشان دهد.

غرب آسیا در مسیر گسترش تسلیحات هسته‌ای

اندیشکده مطالعات راهبردی و بین‌المللی طی گزارشی به تبیین این فرضیه پرداخته که سیاست خارجی آمریکا در غرب آسیا سبب گرایش دولت‌های این منطقه به سوی کسب تسلیحات هسته‌ای شده و خطر گسترش تسلیحات کشتار جمعی را افزایش داده است.

افول فرآیند خلع سلاح هسته‌ای

سیاست‌های دولت آمریکا طی سالیان اخیر به مانع مهمی در مسیر کاهش تسلیحات هسته‌ای در جهان بدل شده و قدرت‌های غیرغربی را وادار به عدول از این فرآیند نموده است.

تعمیم برجام به امنیت منطقه‌ای

اندیشکده کارنگی طی گزارشی به ارائه پیشنهاداتی به اتحادیه اروپا مبنی بر اتخاذ یک راهبرد مشخص در قبال سیاست امنیت منطقه‌ای و خلع تسلیحات در غرب آسیا، با بهره‌گیری از تجربه برجام، پرداخته که محورهای آن ارائه می‌شود.

1 2