عراق و مشکل مهاجرت نخبگان

با وجود اینکه در طول سال‏های حکومت صدام حسین، عدم مشارکت سیاسی و فراهم نبودن زیرساخت‏ها از جمله مهم‏ترین دلایل مهاجرت نخبگان عراقی بود، اما پس از سقوط دیکتاتور دلایل مختلفی را می‏توان برای فرار مغزها بیان کرد.