دریای چین جنوبی؛ رقابت یا خصومت؟

افزایش تنش‌های نظامی در حوزه دریای چین جنوبی بین ایالات‌متحده و چین در سال‌های اخیر و اهمیت ژئوپولتیک و راهبردی این منطقه سبب شده است تا این دو کشور برای مهار یکدیگر گزینه نظامی را رد نکنند.

ثبات هژمونیک و مناقشه قدرت‌ها در دریای جنوبی

در حالی که دولت ترامپ بنا بر سیاست «اول آمریکا» با رویکردی یکجانبه گرایانه تمامی قواعد بین المللی را به سخره گرفته است و نسبت به تعهدات بین المللی آمریکا بی توجهی می‌کند اما در مواجهه با چین در منطقه شرق آسیا از لزوم پایبندی پکن به قواعد بین المللی سخن می‌گوید