دستاوردهای استقامت ایران در برابر نظام سلطه

تحولات جدید سیاسی-‌امنیتی و ژئوپلیتیک، ساختار قدرت و سیاست را در خاورمیانه به نفع ایران تغییر داده و همین امر، آثار و عواقبی منفی بر منافع استراتژیک آمریکا در منطقه، متحدان منطقه‌ای آن در جهان عرب و موقعیت رژیم صهیونیستی داشته‌ است.