بررسی حقوقی حمله‌ی موشکی ایران به مقر تروریست‌ها در قلمرو دولت‌های خارجی/بخش دوم

بخش اول این پژوهش تحت عنوان «رویه دولت‌ها در مبارزه علیه تروریسم» توسط اندیشکده راهبردی تبیین منتشر شد. اکنون بخش دوم با عنوان « مبانی حقوقی حمله سپاه به مقر و مواضع تروریست ها» منتشر می شود.

بررسی حقوقی حمله‌ی موشکی ایران به مقر تروریست‌ها در قلمرو دولت‌های خارجی/ بخش اول

در این پژوهش، بررسی حقوقی حمله‌ی موشکی ایران به مقر تروریست‌ها در قلمرو دولت‌های خارجی، در دو بخش مجزا مورد تمرکز قرار گرفته است. در بخش اول رویه جمعی و فردی دولت‌ها در مبارزه علیه تروریسم بررسی شده است.