دوران پسا‌آمریکا؛ واقعیت یا سراب؟

وقوع دوران پساآمریکا انکارناپذیر است و تحلیلگران و سیاستمداران بیش از اثبات این موضوع، باید این تغییر راهبردی را درک و فهم کرده و معادلات و روندهای کلان آن را شناسایی کنند.