مذاکرات آمریکا و طالبان؛ ابعاد و سناریوها

حصول به توافق احتمالی میان آمریکا و طالبان بدون دست یابی به اجماع عمومی در افغانستان، تنها به عنوان راه ­حل کوتاه مدت محسوب خواهد شد و در بلند مدت نتایج کاربردی و جامع برای آحاد جامعه افغانستان نخواهد داشت.