احصاء پیشرفت ­های جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی

سیاست خارجی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس رهنمودهای انقلاب تغییر ماهیت داد و بر مبنای اسلام استوار گردید. از این پس آن چه در دستور کار سیاست خارجی بود، پیاده کردن اهداف و برنامه‌های دولت در زمینه داخلی و خارجی در چارچوب احکام اسلامی بوده است. همین امر موجب پیشرفت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در عرصه ها و حوزه های مختلف حقوقی، دیپلماتیک، فرهنگی، دفاعی، اقتصادی و علمی شده است.