انفجار در بیروت؛ ابعاد و پیامدهای داخلی

انفجار بیروت را در کنار وقایعی مانند ترور رفیق حریری، می­توان یکی از مهم­ترین رویدادهای لبنان پس از جنگ داخلی این کشور دانست. در این شرایط، آینده لبنان بیش از هر زمان مبهم به نظر می­رسد.