حقوق بین الملل دیجیتال، روندها و الزامات جمهوری اسلامی ایران

حقوق بین الملل امروزه توانسته است در سطح بسیار وسیعی گسترش یافته و ابعاد متعددی از زیست بین المللی کشورها را تحت تاثیرخود قرار دهد. موضوع رسانه های دیجیتال و فضای مجازی یکی از این ابعاد است که حقوق مربوط به این حوزه به منظور حفظ امنیت در حال شکل گیری و تدوین است . در این نوشته سعی شده است تا این مسئله از منظر "قواعد مدون حقوق بین الملل" و "رویه و عرف بین الملل" بررسی شود.