سالنامه‌ «تبیین»/ کشورهای منطقه در سال 96؛ روندها و رویدادها

اندیشکده راهبردی تبیین هم‌چون سال 94و 95 تلاش کرده است تا تحولات مهم کشورهای منطقه در سال 96 را به صورت تحلیلی، مرور و دورنمای احتمالی سال 97 را بیان نماید. امید است این گزارش‌ها در فهم تحولات کشورهای منطقه مفید واقع شود.

سال‌نامه‌ «تبیین»؛ کشورهای منطقه در سالی که گذشت

سال‌نامه‌ «تبیین»؛ کشورهای منطقه در سالی که گذشت

اندیشکده راهبردی تبیین هم‌چون سال 94، تلاش کرده است تا تحولات مهم کشورهای منطقه در سال 95 را به صورت تحلیلی، مرور و دورنمای احتمالی سال 96 را بیان نماید. امید است این گزارش‌ها در فهم تحولات کشورهای منطقه، برای مخاطبان مفید واقع شود.

رژیم صهیونیستی در سال 95؛ رویدادها و روندها

اندیشکده راهبردی تبیین هم‌چون سال 94، تلاش کرده است تا تحولات مهم کشورهای منطقه در سال 95 را به صورت تحلیلی، مرور و دورنمای احتمالی سال 96 را بیان نماید. امید است این گزارش‌ها در فهم تحولات کشورهای منطقه، برای مخاطبان مفید واقع شود.

مصر در سال 95؛ رویدادها و روندها

مصر در سال 95؛ رویدادها و روندها

اندیشکده راهبردی تبیین هم‌چون سال 94، تلاش کرده است تا تحولات مهم کشورهای منطقه در سال 95 را به صورت تحلیلی، مرور و دورنمای احتمالی سال 96 را بیان نماید. امید است این گزارش‌ها در فهم تحولات کشورهای منطقه، برای مخاطبان مفید واقع شود.

1 2 3 4