لبنان در سال 1398؛ افول حریریسم

لبنان در سال 1398، وضعیت ملتهب و بی‌ثباتی را تجربه کرد. افول نقش حریری در سیاست داخلی این کشور و بحران اقتصادی از مهم‌ترین رویدادهای سال گذشته در لبنان بود.

برنامه موشکی ایران در سال 1398، روندها و رویدادها

مهم‌ترین بُعد بازدارندگی نظامی و برنامه دفاعی ایران، توان موشکی است که با خروج آمریکا از برجام، فشارهای غرب بر آن نیز افزایش یافت. این یادداشت به سیر تحولات این برنامه در سال 1398 می‌پردازد.

پاکستان در سال 1398؛ روندها و رویدادها

نوشتار پیش‌رو با بررسی تحولات داخلی و خارجی پاکستان در سال 1398، مروری بر مهم‌ترین رویدادها و روندهای این کشور در سال گذشته خواهد داشت.

1 2 3 4