افغانستان در سال ۱۴۰۰؛ رویدادها و روندها

نوشتار حاضر درصدد تبیین و تحلیل مهم‌ترین رویدادهای داخلی و خارجی افغانستان در سال 1400 و ارائه دورنمایی از اوضاع این کشور در سال آینده است.

آمریکا در سال 1400؛ رویدادها و روندها

در این مقاله سعی شده است برخی از مهمترین رویدادهای تأثیرگذار بر سیاست داخلی و خارجی آمریکا بررسی شده و روند تحولات مورد ارزیابی قرار گیرد.

واکنش ایالات متحده نسبت به بحران اوکراین؛ نخواستن یا نتوانستن؟

اگر بعد ثابت سیاست خارجی ایالات متحده در عدم ورود اولیه به جنگ، ناشی از عدم وجود اراده و «نخواستن» باشد، بُعد دوم مربوط به عدم وجود توان و «نتوانستن» است.

1 2 3 19