خدمات هالیوود به اهداف سیاسی آمریکا علیه ایران(بخش دوم)

مراکز تولید فکر در آمریکا که بازوی نهادهای تصمیم‌ساز هستند، به این نتیجه رسیدند که باید ارزش‌ها و سبک زندگی قدرت‌هایی که با اصول و چهارچوب تفکری تمدن غرب در تعارض‌اند را به چالش بکشند. یکی از روش‌ها برای این کار، ایجاد تصویری مخدوش از کشورهای اسلامی مخصوصاً ایران در ذهن جهانیان و البته جوانان ایرانی است.

خدمات هالیوود به اهداف سیاسی آمریکا علیه ایران(بخش اول)

مراکز تولید فکر در آمریکا که بازوی نهادهای تصمیم‌ساز هستند، به این نتیجه رسیدند که باید ارزش‌ها و سبک زندگی قدرت‌هایی که با اصول و چهارچوب تفکری تمدن غرب در تعارض‌اند را به چالش بکشند. یکی از روش‌ها برای این کار، ایجاد تصویری مخدوش از کشورهای اسلامی مخصوصاً ایران در ذهن جهانیان و البته جوانان ایرانی است.