بررسی سناریوهای صحنه‌ی سیاسی لبنان پس از استعفای سعد حریری

استعفای سعد حریری، لبنان را با یک چالش سیاسی مواجه کرد که احزاب و گروه‌های گوناگون این کشور، مواضع متفاوتی در این باره اتخاذ کردند. مقاله پیش رو سناریوهای محتمل صحنه‌ی سیاسی لبنان را بررسی کرده است.