بازی دو‌گانه‌ی قطر با چین و مسلمانانش

مسأله‌ی مسلمانان سین‌کیانگ چین، طی هفته‌های اخیر دوباره محل بحث بازیگران مختلف شده است. برخی شواهد نشان می‌دهد که دولت چین، برخی از این مسلمانان را در اردوگاه‌هایی با وضعیتی وخیم نگهداری می‌‌کند. در این میان اما آن‌چه مورد توجه است، بازیگری قطر است.