ترکیه و مناطق اشغالی شمال سوریه؛ ارزیابی سناریوهای محتمل

دولت ترکیه طی دو عملیات سپر فرات و شاخه‌ی زیتون بخش‌هایی از شمال کشور سوریه را اشغال کرد. سناریوهایی که ترکیه در قبال مناطق شمالی سوریه در پیش خواهد گرفت موضوع مقاله‌ی حاضر خواهد بود.

ترکیه در سال 96؛ روندها و رویدادها

هرقدر ویترین قدرت ترکیه در سال‌های پایانی دهه 80 و اوایل دهه 90، «نرم» بود، در سال 96 مانند سال قبلش، مولفه‌های «سخت» قدرت بود که تصویر ترکیه را سامان داد.