افول آمریکا از نگاه فرید زکریا

نشریه فارن افرز در قالب پرونده ای با عنوان «چه اتفاقی برای قرن آمریکایی رخ داد؟» مسئله افول آمریکا را در چند مقاله مورد بررسی قرار داده که اندیشکده راهبردی تبیین یکی از آنها را به قلم «فرید زکریا» ترجمه کرده است.

چه‌کسانی در دولت ترامپ تکلیف منطقه را تعیین می‌کنند؟

واقعیت پیمان موشکی چیست و خروج آمریکا از آن چه تبعاتی دارد؟

پیمان منع موشک‌های میان‌برد هسته‌ای اکنون در خطر بازی متفکران تصمیم‌ساز دولت آمریکا قرار گرفته، بدون اینکه چشم‌اندازی از یک پیمان جدید وجود داشته باشد.

علل و شیوه های دشمن تراشی آمریکا با توجه به انقلاب اسلامی

دولت آمریکا از ابتدای انقلاب اسلامی تلاش کرده است در حوزه های داخلی و منطقه ای و بین المللی با جمهوری اسلامی ایران دشمنی کند این دشمنی که به علت ماهیت و اهداف انقلاب اسلامی بوده است در سطح گفتمانی و ایدئولوژیک، سطح منطقه ای و سیاست خارجی و نیز تاثیر بر فضای داخلی ایران دنبال شده است. ابزار این دشمنی ها عمدتا از طریق پرونده های هسته ای، حقوق-بشر، تروریسم و فعالیت های منطقه ای ایران پیگیری شده است.

درس‌هایی از جنگ سرد برای رویارویی با ایران

کریم سجاد پور کارشناس اندیشکده کارنگی در یادداشتی در موسسه هوور راهبردهایی برای مقابله با قدرت منطقه ای ایران پیشنهاد داده است.

1 2