ارزیابی سازوکار جدید اروپا برای حفظ برجام

تلاش اروپایی ها برای حفظ برجام، آنها را به سمت ایجاد سازوکار مالی مستقلی از آمریکا سوق داده است. این سازوکار چیست و چه انتظاراتی از آن وجود دارد؟

برآورد تلاش های آمریکا برای کاهش فروش نفت ایران

خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها پیامدهایی در پی خواهد داشت که از نوسات قیمت نفت تا آشفتگی در اوضاع اقتصادی را شامل می شود. آنچه که اهمیت دارد اقدامات و استراتژی ایران در مقابل بحران هاست.