نگاه صهیونیست‌ها به طرح دو دولت و صلح با فلسطینیان

نگاه و برداشت جامعه صهیونیستی از طرح دو دولت و توافق با فلسطینیان یکی از موضوعات مهمی در سرنوشت آینده مذاکرات سازش است. در این یادداشت به واکاوی نتایج نظرسنجی موسسه تحقیقاتی مرکز امور عمومی اورشلیم در خصوص آینده صلح با فلسطینیان و حمایت از آن پرداخته شده است.